معرفی دوره های انگلیسی

Pre-Schoolersبخش مکالمه کودکان پیش دبستانی  

.دربر میگیرد Get Set GoوTiny Talk این بخش آموزش مکالمه به کودکان 4 تا 6 ساله رابااستفاده از کتابهای 

Primary-Schoolersبخش مکالمه کودکان دبستانی  

دراین بخش کودکان اول تا چهارم دبستان مکالمه خواندن ونوشتن را در 12 سطح مقدماتی و متوسطه با استفاده از کتب Let's Go و

سطوح پیشرفته را با استفاده از کتب Oxford Discover فرا می گیرند.

Young Adults  مکالمه نوجوانان 

در این بخش نوجوانان پنجم تا هشتم دبستان مکالمه، خواندن و نوشتن را در سطوح مقدماتی و متوسطه با استفاده از کتب Let's Go و سطوح پیشرفته را با استفاده از کتب Oxford Discover فرا می گیرند.

بخش بزرگسالان Beginners

دراین بخش بزرگسالانی بامدرک تحصیلی دیپلم یا پایین تر،افراد میانسال وسالمند وهمچنین زبان آموزانی که سطح معلومات زبان انگلیسی آنها پایین می باشد مکالمه خواندن ونوشتن رادر سطوح مقدماتی ومتوسطه بااستفاده ازکتب Let's Go ودرسطح پیشرفته بااستفاده از کتب StreamLineفرامی گیرند

 

بخش بزرگسالان Adults 

این بخش به سه قسمت مکالمه فوق فشرده Super-Intensive، فشرده Intensive و غیر فشرده Non-Intensive تقسیم می گردد. در بخش فوق فشرده با استفاده از کتاب های Top Notch و Oxford Practice Grammar و Oxford Word Skills کلیه مهارت های زبانی به طور کاملا فشرده (4روز - 16 ساعت در هفته) تدریس می شود.

در بخش فشرده با استفاده از کتاب های Four Corners و Passages کلیه مهارت های زبانی به طور فشرده (2روز -8ساعت در هفته) آموزش داده می شوند.

در بخش عادی کلیه فعالیت های فوق با استفاده از کتاب های Top Notch به صورت غیر فشرده (2روز-4ساعت در هفته) تدریس می شوند.

کلاس های مکالمه آزاد - Chat

این کلاس ها در دو سطح مقدماتی(Elementary) و متوسطه (Intermediate)،دو سطح پیشرفته متوسطه (Upper Intermediate) و دو سطح پیشرفته (Advanced) برگزار می گردد.وهدف از این کلاسها ارتقاء توانایی گفتاری زبان آموزان وتقویت سلاست وروانی کلام می باشد.