قوانین ثبت نام

مقررات ثبت نام

 

·   زبان آموز بایستی بر اساس برنامه های اعلام شده و در مهلت مقرر نسبت به ثبت نام بصورت حضوری یا اینترنتی اقدام نماید.

·     ثبت نام قطعی زمانی است که زبان آموز شهریه را بطور کامل پرداخته و قرارداد ثبت نام را نیز امضاء کرده باشد.

·     تشکیل هر کلاس منوط به حد نصاب رسیدن آن (حداقل 10 نفر) می باشد. در صورت تشکیل نشدن کلاس، کل شهریه مسترد میگردد.

·     پس از ثبت نام تغییر سطح کلاسی به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.

·     مؤسسه مجاز است در صورت ضرورت، روز، ساعت و محل تشکیل کلاس را تغییر داده و موارد را به اطلاع زبان آموز برساند.

 

تذکر: در صورتی که به هر دلیلی(بیماری،جنگ،حوادث طبیعی....)موسسه قادر به تشکیل کلاسها بصورت حضوری نباشد،کلاسها تا رفع مشکل به صورت

آنلاین برگزار می شوند و تقاضای مرخصی یا انصراف به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.

 

مقررات مرخصی

 

·   پس از ثبت نام تقاضای مرخصی حداکثرتا72 ساعت قبل از شروع ترم(بدون احتساب تعطیلات رسمی) و با توجه به شرایط اعلام شده توسط موسسه

    امکان پذیر می باشد.

    تذکر: زبان آموزان متقاضی اخذ مرخصی، بایستی ابتدا کلیه مراحل ثبت نام اینترنتی یا حضوری خود را انجام داده و سپس با مراجعه به موسسه در

    مدت زمان مجاز اقدام به اعلام مرخصی نموده و فرم مخصوص را دریافت کنند. زبان آموزانی که در بازه زمانی 72 ساعت قبل از شروع ترم اقدام به

     ثبت نام کرده باشند به هیچ وجه نمی توانند نسبت به اخذ مرخصی اقدام نمایند.

·   چنانچه زبان آموز پس از شروع ترم به هر دلیلی(ماموریت،تغییر برنامه شغلی یا تحصیلی،سفر،خدمت نظام وظیفه،عمل جراحی)قادر به ادامه ترم

     نباشد به هیچ وجه نمی تواند تقاضای مرخصی نماید.

·     استرداد شهریه پس از یک ترم مرخصی امکان پذیر نمی باشد.

·     تقاضای اخذ مرخصی دو ترم متوالی امکان پذیر نمی باشد.

·     اعلام مرخصی قبل و بعد از یک ترم مردودی منجر به شرکت در آزمون تعیین سطح خواهد شد.

·     تعیین ساعت کلاس جهت ترم پس از مرخصی تنها در تاریخ های معین شده از سوی موسسه امکان پذیر است.

·     زبان آموزان کلیه سطوح Pre IELTS/IELTS  پس از ثبت نام به هیچ وجه مجاز به اخذ مرخصی نمی باشند.

 

مقررات انصراف

 

.  در صورتیکه زبان آموز پس از ثبت نام و تا 72 ساعت قبل از شروع ترم (بدون احتساب تعطیلات رسمی) از شرکت در کلاسها منصرف گردد بایستی

درخواست انصراف و استرداد شهریه خود را به مؤسسه اعلام نماید و رسید ثبت استرداد را دریافت نماید.

.  زبان آموزانی که در بازه زمانی 72 ساعت قبل از شروع ترم اقدام به ثبت نام کرده باشند به هیچ وجه نمی توانند اعلام انصراف نمایند.

.  وجه پرداختی با کسر 20% و 7 روز کاری پس از ثبت انصراف به زبان آموز مسترد می گردد. مؤسسه این حق را برای خود محفوظ

 می دارد که در شرایط خاص این زمان تا حداکثر 10 روز کاری بطول انجامد.

.  چنانچه زبان آموز پس از شروع ترم به هر دلیلی (ماموریت،تغییر برنامه شغلی یا تحصیلی،سفر،خدمت نظام وظیفه،عمل جراحی) از ادامه تحصیل در

   موسسه منصرف شود. وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.

.  استرداد شهریه پس از یک ترم مرخصی امکان پذیر نمی باشد.

 .  زبان آموزان کلیه سطوحPre IELTS/IELTS  پس از ثبت نام به هیچ وجه مجاز به اعلام انصراف نمی باشند.