قوانین انضباطی

·     رعایت شئونات اسلامی و استفاده از پوشش مناسب با شأن محیط آموزشی
 

·     خانم ها: پوشيدن مقنعه مانتو و شلوار نداشتن آرايش 

·     آقایان: پوشيدن لباس آستين بلند و رعايت شئونات اسلامي

·     خودداري از استفاده از وسايل تجملي و آرايشي وپرهيز از به همراه آوردن وسايل غير ضروري 

·     حضور در کلاس حداقل 5 دقیقه قیل از شروع کلاس

·     خاموش کردن تلفن همراه در جلسات درس و امتحان به منظور حفظ هر چه بیشتر نظم در کلاسها

·     خودداری از آوردن مهمان و همراه در جلسات کلاس

·     عدم استعمال سیگار در محوطه مؤسسه (ساختمان، حیاط و حتی جلو درب ورودی)

·     مراقبت از لوازم شخصی در کلاس و به هنگام زنگ استراحت

·     خودداری از بردن نوشیدنی و مواد خوراکی به داخل کلاس

·     خودداری از برگزاری هر گونه جشن و مراسم در کلاسها و محوطه مؤسسه

·     خودداری از پارک کردن خودرو در کوچه های مجاور موسسه و ایجاد مزاحمت جهت همسایگان

 
.    در صورت غيبت بيش از 3 جلسه در هر ترم زبان آموز مجاز به ادامه تحصيل در كلاس مورد نظر آن ترم مي باشد ولي از شركت در امتحانات ميان
 
ترم و پايان ترم محروم مي گردد. 
 
.     تاخیریا تعجیل بیش از 30 دقیقه ، 1جلسه غیبت محسوب می شود .
 
.     تاخير در حضورو تعجيل در خروج موجب اختلال در نظم كلاس مي گردد بنابراين هر3جلسه تاخير يا تعجيل تا 15دقيقه برابر 1 جلسه غيبت  محسوب
 
        مي گردد. 
 
.     موسسه مي تواند از زبان آموز خاطي به مدت 2 ترم ثبت نام به عمل نياورد. 
 
.     زبان آموزاني كه مرتكب تخلفات مكرر و عدم رعايت شئونات اخلاقي و ادب نسبت به مدرسان و كاركنان شوند بطوردائم از تحصيل در موسسه
 
محروم خواهند شد.
 
 
 
*  تخلفاتی که منجر به محروم شدن زبان آموز از حضور در کلاسها می گردد:
 

·     عدم رعایت آیین نامه آموزشی و مقررات مربوط به مؤسسه

·     عدم رعایت شئونات اسلامی و پوشش مناسب با شان آموزشی

.     عدم رعایت حرمت اساتید، کارکنان بخشهای اداری و خدمات و موارد انضباطی