قوانین امتحانات

1. امتحانات میان ترم و پایان ترم بر طبق برنامه مشخص شده  و امتحان  Speaking  در جلسه نوزدهم هر ترم برگزار می گردند .  
 
2. زبان آموزانی که به هر دلیلی نتوانند در امتحانات میان ترم و پایان ترم شرکت نمایند غائب و مردود ( Absent Fail)
 
اعلام خواهند شد. برگزاری امتحان بصورت انفرادی به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.
 
3. نتایج امتحانات در تاریخ مشخص شده بر روی سایت موسسه قرار می گیرد.
 
4. پس از اعلام نتایج اعتراض به نمرات میان ترم،پایان ترم و فعالیت کلاسی و تغییر نمره نهایی امکان پذیر نیست.
 
5.در هر کلاس زبان آموزی که بالاترین نمره را کسب می کند و نمره پایانی وی بیشتر از 90 می باشد در صورت نداشتن
 
غیبت بیش از یک جلسه بعنوان زبان آموز ممتاز(Top) انتخاب می شود. 
 
 6. زبان آموزانی که در یک سطح دو ترم متوالی مردود شوند بایستی در امتحان تعیین سطح ترم بعد شرکت نمایند.
 
7.حداقل نمره قبولی در امتحانات موسسه 70 می باشد.
 
بارم بندی نمرات اخذ شده درطول یک ترم سطوح مختلف به شرح زیرمی باشد :
 
کلیه سطوح خردسالان و نوجوانان
فعالیت کلاسی (Class Activity) : 500
 
امتحان میان ترم (Midterm Exam) : 200
 
امتحان پایان ترم (Final Exam) : 300     (Speaking 100 + Test 200) 
 
معدل (Average) : 1000/10 =100
 
 کلیه سطوح عادی ( کتب Top Notch ، Summit)
 
 
فعالیت کلاسی (Class Activity ) :500
 
امتحان میان ترم ( Midterm Exam ) : 200   (Test 100 + Writing 100)
 
امتحان پایان ترم ( Final Exam ) : 300   (Speaking  100 + Test 100 + Writing 100)
 
معدل ( Average ) : 1000/10 = 100