تاریخ آغاز کلاس های ترم زمستان

برچسب ها: خبر

تاریخ آغاز کلاسهای ترم زمستان:

کلاسهای شنبه/4شنبه : شنبه 11 دی ماه

کلاسهای 1شنبه/3شنبه : 1شنبه 12 دی ماه

کلاسهای 2شنبه/5شنبه : 2شنبه 13 دی ماه