تاریخ آغاز کلاس های ترم تابستان 1401

برچسب ها: خبر

تاریخ آغاز کلاسهای ترم تابستان 1401:

کلاسهای 1شنبه/3شنبه : 1شنبه 12تیرماه

کلاسهای 2شنبه/5شنبه : 2شنبه 13 تیرماه

کلاسهای شنبه/4شنبه : 4شنبه 15 تیرماه