تاریخ آغاز کلاس های ترم تابستان

برچسب ها: خبر

تاریخ آغاز کلاسهای ترم تابستان:

کلاسهای دوشنبه/5شنبه: دوشنبه 14 تیرماه

کلاسهای 1شنبه/3شنبه: 3شنبه 15 تیرماه

کلاسهای شنبه/4شنبه: 4شنبه 16 تیرماه