قوانین انضباطی

1.استفاده از پوشش مناسب و بر طبق شئونات اسلامي
 
(خواهران:پوشيدن مقنعه مانتو و شلوار نداشتن آرايش 
 
برادران: پوشيدن لباس آستين بلند و رعايت شئونات اسلامي) 
 
2.خودداري از استفاده از وسايل تجملي و آرايشي وپرهيز از به همراه آوردن وسايل غير ضروري 
 
3.برخورد مناسب و رعايت ادب و احترام نسبت به مديران  ، مدرسان و كاركنان آموزشگاه و ساير زبان آموزان 
 
4.رعايت بهداشت و نظافت فردي و عمومي و همكاري با مسئولين در پاكيزه نگه داشتن فضاي آموزشي 
 
5.رعايت كليه مقررات آموزشي و اجرايي 
 
-در صورت غيبت بيش از 3 جلسه در هر ترم زبان آموز مجاز به ادامه تحصيل در كلاس مورد نظر آن ترم مي باشد ولي از شركت در امتحانات ميان ترم و پايان ترم محروم مي گردد. 
 
- تاخیریا تعجیل بیش از 30 دقیقه ، 1جلسه غیبت محسوب می شود .
 
-تاخير در حضورو تعجيل در خروج موجب اختلال در نظم كلاس مي گردد بنابراين هر3جلسه تاخير يا تعجيل تا 15 دقيقه برابر 1 جلسه غيبت  محسوب ميگردد. 
 
- موسسه مي تواند از زبان آموز خاطي به مدت 2 ترم ثبت نام به عمل نياورد. 
 
-زبان آموزاني كه مرتكب تخلفات مكرر و عدم رعايت شئونات اخلاقي و ادب نسبت به مدرسان و كاركنان شوند بطور دائم از تحصيل در موسسه محروم خواهند شد.