قوانین امتحانات

1. امتحانات میان ترم و پایان ترم بر طبق برنامه مشخص شده برگزار می گردند امتحانات پایان ترم ممکن است در زمانی
 
غیر از روز و ساعت تشکیل کلاس در طول ترم برنامه ریزی شوند و تغییر زمان برگزاری امتحانات فوق امکان پذیرنیست .
 
2. زبان آموزانی که به هر دلیلی نتوانند در امتحانات میان ترم و پایان ترم شرکت نمایند غائب و مردود ( Absent Fail)
 
اعلام خواهند شد. برگزاری امتحان بصورت انفرادی به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.
 
3. نتایج امتحانات در تاریخ مشخص شده بر روی سایت موسسه قرار می گیرد.
 
4. پس از اعلام نتایج اعتراض به نمرات میان ترم،پایان ترم و فعالیت کلاسی و تغییر نمره نهایی امکان پذیر نیست.
 
5.در هر کلاس زبان آموزی که بالاترین نمره را کسب می کند و نمره پایانی وی بیشتر از 90 می باشد در صورت نداشتن
 
غیبت بیش از یک جلسه بعنوان زبان آموز ممتاز(Top) انتخاب می شود. 
 
 6. زبان آموزانی که در یک سطح دو ترم متوالی مردود شوند بایستی در امتحان تعیین سطح ترم بعد شرکت نمایند.
 
7.حداقل نمره قبولی در امتحانات موسسه 70 می باشد.
 
بارم بندی نمرات اخذ شده درطول یک ترم به شرح زیرمی باشد :
فعالیت کلاسی (Class Activity) : 500
 
امتحان میان ترم (Midterm Exam) : 200
 
امتحان پایان ترم (Final Exam) : 300
 
معدل (Average) : 1000/10 =100